Košík

V případě, že kupující objevil na zakoupeném zboží v průběhu záruční doby vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou výrobku samotného, má právo na reklamaci zboží.

Na co se vztahuje záruka

Záruka se vztahuje na výrobní vady zboží nebo jiné vady, které nebyly způsobeny neodborným nebo nešetrným zacházením, použitím výrobku v rozporu s jeho účelem či mechanickým poškozením.

Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení zboží (nebo jeho dílů) způsobené používáním. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a není možné ji ani jako takovou reklamovat.

Záruční doba

Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím. Prodávající poskytuje na dodané zboží záruku stanovenou občanským zákoníkem tj. 24 měsíců. Záruční doba se prodlužuje o dobu, po kterou bylo zboží v záruční opravě. Dojde-li k výměně věci nebo její součásti, počíná běžet nová záruka v délce 24 měsíců.

Rozpor s kupní smlouvou

V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, muže kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Shodou s kupní smlouvou se zejména rozumí, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím bez vad, dále že má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Postup reklamace

Pokud chce kupující reklamovat zboží zakoupené na eshopu https://www.myonlycompany.cz, oznámí tuto skutečnost neprodleně e-mailem na adresu info@myonlycompany.cz. Pro reklamaci slouží Reklamační list (PDF, DOC), který prosím vyplňte (elektronicky či ručně po vytištění) a přiložte jej k emailu, nebo zašlete poštou na adresu společnosti (MY ONLY COMPANY s.r.o., Farkašova 1661/3, 198 00 Praha 9 Kyje).

Formulář obsahuje jméno a příjmení kupujícího, adresu, telefon, e-mail, číslo objednávky, číslo daňového dokladu, identifikaci zboží a podrobný popis závady. Převzaté zboží bude testováno pouze na uvedenou závadu.

Zaslání tohoto dokumentu výrazně usnadní identifikaci zásilky a rychlejší vyřízení požadavku.

Zároveň zboží zašlete na adresu společnosti (Tomáš Slavík, MY ONLY COMPANY s.r.o., Farkašova 1661/3, 198 00 Praha 9 Kyje). Zboží zasílejte pokud možno v originálním obalu nebo vyhovujícím přepravním obalu, protože prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží.

Vyřízení reklamace

O přijetí reklamace bude spotřebitel bezodkladně informován. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodne jinak. Prodávající vyrozumí spotřebitele o výsledku reklamace telefonicky, pokud nebude k dispozici telefon, nebo emailem. 

Po uplynutí uvedené lhůty, má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Prodávající spotřebiteli vydá potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o případném provedení opravy a době jejího trvání, popř. písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Reklamační list

Reklamační list v PDF
Reklamační list v DOC